(CR-SMN-P1-1TB)

SKU CR-SMN-P1-1TB
Model # CT1000P1SSD8
Brand Crucial
Shipping Weight 0.1000kg
Shipping Width 0.100m
Shipping Height 0.020m
Shipping Length 0.140m
Shipping Cubic 0.000280000m3